Uppdrag

 

 

EK Miljökonsult har utfört uppdrag åt:

skärande metallindustri, läkemedelsindustri, byggföretag, träförädlingsindustri, kommunala verksamheter och myndigheter mfl.

 

Uppdragen har exempelvis omfattat:  

 

Miljöstyrning och miljöstrategi

Kreativt arbete inom företag för att minska risken för skada på människors hälsa & miljö. Bedömning av risker med kemiska produkter, arbetsrutiner, checklistor, policy etc. Strategiska beslut med miljösäkerhet i fokus.

 

REACH

Implementering av kemikalielagstiftning inom industri. Ordförande och sekreterare i arbetsgrupper samt representant i arbetskommittéer.

 

Förorenade områden

Inventering och utredningar av potentiella föroreningar i mark, yt-och grundvatten samt i byggnader. Status- och riskbedömning, platsspecifika riktvärden samt miljöskuldsberäkning. MIFO utredningar. 

 MKB

Framtagande och granskning av miljökonsekvenser vid detaljplaneändringar,

samt vid start & ändring av miljöfarlig verksamhet.  

 

Hydrogeologiska utredningar

Beräkningar av grundvattenbildning, grundvattenströmning och influensavstånd vid grundvattenuttag. Dimensionering och utformning av avloppsanläggningar.

 

Seminarier

Optimerade föredrag med miljö i fokus på svenska och engelska.